Menu Główne

REKRUTACJA

 

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

 

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
  • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz SzP);
  • Świadectwo szkolne;
  • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
  • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
  • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.